…naar een productief en circulair polderlandschap

Het project “productief en circulair polderlandschap” is aangevat vanuit een heldere opgave: ontwikkel een strategie om een open ruimte gebied te behouden en te versterken zonder dat er in de eerste plaats wordt gekeken naar de overheid.

Het gebied waarvoor deze strategie is ontwikkeld is een polderlandschap dat de zuidelijke rand
van de stad Oostende vormt en deels gelegen is in de stad Gistel en Oudenburg. Dit historisch gevormd polderlandschap is tot op heden redelijk ongeschonden gebleven, maar ligt er identiteitsloos bij.

Het gebied staat onder druk: enerzijds is er de verstedelijking die weegt op de open ruimte
en anderzijds is er de lage rendabiliteit van de landbouw. Terwijl het net de landbouw is die er door de jaren heen heeft voor gezorgd dat het gebied zijn openheid heeft kunnen bewaren. Daarom is er expliciet voor gekozen om een strategie op te zetten die vertrekt vanuit de landbouw. De strategie bestaat uit twee sporen: een ruimtelijke optimalisatie door middel van een ruilverkaveling en een optimalisatie van de landbouwactiviteiten door het vormen van een boerencoalitie. Deze boerencoalitie richt zich op verkorten van de keten van de landbouwproducten, het valoriseren van afvalstromen door productie van biomassa en de ontwikkeling van een gebiedsgerichte beheersvisie.

De boerencoalitie is een cvba met een projectcoördinator die enerzijds de verschillende werkgroepen aanstuurt en anderzijds terugkoppelt met de stuurgroep. Er wordt van een gefaseerde implementatie van de verschillende onderdelen uitgegaan.

Als laatste wordt er specifiek voor de stad Oostende de beleidsaanbeveling meegegeven dat de oprichting van de boerencoalitie een startpunt kan zijn voor de uitwerking van de voedselstrategie “Oogstende, vers van land en zee” die de verschillende voedselinitiatieven binnen de stad faciliteert alsook om hiervoor een projectleider aan te stellen.

Het volledige rapport kan u hier downloaden

Schermafbeelding 2017-05-24 om 12.30.12

– LV –

productief en circulair polderlandschap